MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
  • TEAM
  ケーレブ・ターズースキー選手 2022-23シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ
  ケーレブ・ターズースキー選手 2022-23シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  ケーレブ・ターズースキー選手 2022-23シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  2022-07-12

  • TEAM
  • GAME
  2022-23シーズン ホーム開幕節カーディング発表
  2022-23シーズン ホーム開幕節カーディング発表

  2022-23シーズン ホーム開幕節カーディング発表

  2022-07-07

  • TEAM
  並里成 選手 2022-23シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ
  並里成 選手 2022-23シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  並里成 選手 2022-23シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

  2022-07-03

  • TEAM
  カイル・ベイリー氏 2022-23シーズン アシスタントコーチ契約基本合意のお知らせ
  カイル・ベイリー氏 2022-23シーズン アシスタントコーチ契約基本合意のお知らせ

  カイル・ベイリー氏 2022-23シーズン アシスタントコーチ契約基本合意のお知らせ

  2022-06-23

  • TEAM
  水野宏太氏 2022-23シーズン ヘッドコーチ契約基本合意のお知らせ
  水野宏太氏 2022-23シーズン ヘッドコーチ契約基本合意のお知らせ

  水野宏太氏 2022-23シーズン ヘッドコーチ契約基本合意のお知らせ

  2022-06-22

  • TEAM
  チームスタッフ契約満了のお知らせ
  チームスタッフ契約満了のお知らせ

  チームスタッフ契約満了のお知らせ

  2022-06-20

  • TEAM
  五十嵐圭 選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ
  五十嵐圭 選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  五十嵐圭 選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  2022-06-17

  • TEAM
  山崎稜 選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ
  山崎稜 選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  山崎稜 選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  2022-06-16

  • TEAM
  アキ・チェンバース選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ
  アキ・チェンバース選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  アキ・チェンバース選手 2022-23シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

  2022-06-15